2021 guş ösdürip ýetişdirmek, iň uly üýtgeýän bazar däl, iýmit ……

Aslynda, indi guş bazarynyň dikeldilmegi hem hasaplap biler. Köp guş önümleriniň bahasy öňki ýyllarda şol döwrüň derejesine ýetdi, käbirleri hatda öňki ýyllardaky ortaça bahadan has ýokarydy. Şeýle-de bolsa, köp adam henizem köpeltmäge höwesli däl, sebäbi iýmitiň bahasy şu ýyl gaty ýokarlandy.

Mysal üçin, etli ýüň towugy, diňe ýüň towugynyň bahasyna serediň, indi pişikden 4 esse köp, gaty gowy boluň. Öňki ýyllarda goýulsa, bu baha daýhanyň girdejisi gaty uly. Emma bu ýyl iýmit bahalarynyň ýokary bolmagy sebäpli bir kilo towuk ösdürip ýetişdirmek üçin çykdajy 4 ýuana ýetdi.

Statistik maglumatlara görä, häzirki wagtda bir jyn etli ýüň towukdan 4,2 ýuana, çykdajy bilen deňdir, girdeji derejesi gaty pes, diri galmak kepillendirilmeýär we hatda ownuk ýitgi hem bolýar.

Şonuň üçin indiki ýyl guş ösdürip ýetişdirmek, näçe girdeji almak esasan iýmit bahalarynyň tendensiýasyna baglydyr. Guş bazary, garaşylmadyk ýagdaýlar bolmasa gowy bolar, ýöne iýmit bahalary başga.

Geljek ýyl iýmit bahasynyň tendensiýasyny seljermek üçin iýmit bahalarynyň ýokarlanmagyna sebäp bolan birnäçe möhüm faktorlardan başlamaly. Köp adamlar bu ýylky iýmit bahasynyň ýokarlanmagynyň gönüden-göni sebäbiniň mekgejöwen we soýa nahary ýaly iýmit maddalarynyň bahasynyň ýokarlanmagydygyny bilýärler, ýöne munuň sebäpleriniň diňe biri.

Aslynda, bu ýyl mekgejöwen hasyl hasyly, milli mekgejöwen önümçiligi geçen ýyldakydan has ýokary. Cornöne mekgejöwen hasyly köp bolanda bahalar näme üçin ýokarlandy? Üç sebäbi bar.

Ilki bilen mekgejöwen importyna täsir edildi. Epidemiýa sebäpli şu ýyl tutuş import we eksport işine täsir edildi, mekgejöwen hem muňa ýol bermeýär. Netijede, şu ýylky täze hasylyň öňüsyrasynda mekgejöweniň umumy üpjünçiligi birneme kyn.

Ikinjiden, geçen ýylda doňuz önümçiligimiz gaty gowy dikeldi, şonuň üçin iýmlere bolan isleg hem gaty ýokary. Bu mekgejöwen, soýa we beýleki iýmit önümleriniň çig malynyň bahasynyň ýokarlanmagyna itergi berdi.

Üçünjisi, emeli saklamak. Mekgejöweniň bahasynyň ýokarlanmagyna garaşyp, köp söwdagär mekgejöwen ýygnaýarlar we bahalaryň hasam ýokarlanmagyna garaşýarlar, bahalaryň emeli usulda ýokarlanýandygyna şübhe ýok.

Oveokarda şu ýyl iýmit bahasy, mekgejöweniň bahasy birnäçe möhüm faktor ýokarlanýar. Emma hakykatda iýmit bahalary diňe bir mekgejöweniň bahasynyň ýokarlanmagynyň täsiri sebäpli däl-de, eýsem “garşylygy gadagan etmek” üçin gaty möhüm sebäpdir.


Iş wagty: Iýul-27-2021