haýwan üçin ösümlik dermanlary

 • Suwly tabure bejergisi

  Suwly tabure bejergisi

  Suwly tabulyň bejergisi Esasy maddalar: Andrograf panikulata, deri gül, eukomiýa ýapraklary, oregano, hurma gabygy, nar gabygy we ş.m. Funksiýalary we görkezijileri: Broýler: Suw akymynyň soňky basgançagy we durgunlygy ýokarlandyrmazdan aýratyn täsir edýär we täsirli üç sany çişmäniň öňüni almak.Gatlak: Saryk peritonit, gum gabykly ýumurtga, gan bilen saklanýan ýumurtga, ýumşak gabykly ýumurtga we ş.m. ýaly salpingitleri towuk goýmakda bejermek üçin ulanylýar.Ulanylyşy: Broýler: 500ml mi ...
 • Iň oňat bagyr we dalak

  Iň oňat bagyr we dalak

  Iň oňat bagyr we dalak Esasy maddalar: Bakteriýalar, Forsitiýa, Platikodon, Çuanmu Tong, Atraktilodlar, Bupleurum, Kohosh, Greenaşyl gabyk, mandarin gabygy, Eupatorium, Nepeta, Parsnip, Bengal, Anjelika, Ertir şöhraty we ş.m. Gepatosplen üçin ulanylýar gan akma, dürli dokumalaryň we organlaryň ganamagy, anusyň köpelmegi, iýmitiň kabul edilmeginiň peselmegi, gözleriň ýuwulmagy, ýelmeşýän tabaklar we ş.m. Ulanylyşy we dozasy: Öňüni alyş çäresi: bahar paslynda: 500ml 4 kg içinde 250 kg içilýän suwy garyşdyryň, u ...
 • Bez gastritini bejermek

  Bez gastritini bejermek

  Bez gastritini bejermek Esasy maddalar: Codonopsis pilosula, guradylan zynjyr, sarymsak we atraktilodlar Sypatlary: goňur-sary ergin Görkezişler: Guş ýokanç glandular gastrit, gizzard keratit.Düwürtik alamatlary: 1. sickarawsyz towuklaryň mäziniň aşgazany globulýar we süýtli ak ýaly çişýär we seresaplylyk bilen syn edilenden soň çal-ak reňkli görnüş görünýär;Kesik, aşgazan mäziniň diwarynyň galyňlaşmagyny we ödemini görkezýär, akupressura seroz suwuklygy akyp biler ...
 • Proventrikulit bejergisi

  Proventrikulit bejergisi

  Dürli görnüşleri: Ösümlik lukmançylygy farmakodinamiki täsirli faktorlar: Haýwan görnüşleriniň gaplanylyşy: 500g ýa-da 1000g / sumka ýa-da 500ml ýa-da 1000ml / çüýşe ýa-da OEM.Önümçilik: Günde 20000 çüýşe we 20000 halta Gelip çykan ýeri: Hebei, Hytaý (materik) Şahadatnama: GMP ISO porty: TIANJIN Proventrikulit bejergisi Düzümi: akonit, fangfeng, pinellia, mandarin gabygy, poria, asarum, jujube, angelika, astragalus, licorice, licorice, licorice guradylan zynjyr.Görkeziş poor Gowşak ösüşi we ösüşi bilen towuk sürüleri, uly we ...
 • üsgülewigi bejermek

  üsgülewigi bejermek

  Üsgülewigi bejermek düzümi: Efedra, Ajy badam, gips, gowrulan süýji häsiýetleri: goýy goňur suwuklyk Görkeziş: Dem alyş ýollarynyň ýokançlygy, ýiti we dowamly bronhit Broiler 15-18 gün: çal-goňur nekrotik lezýonlar ýüze çykanda öýkeninde bu önüm trahale emboliýasynyň öňüni almak üçin dem alyş ýollaryny arassalamak üçin ulanylyp bilner.Ulanylyşy we dozasy: 500ml 200L agyz suwuny 3-5 günüň dowamynda 4 sagadyň dowamynda garmaly.
 • gyzzyrmany bejermek

  gyzzyrmany bejermek

  Gyzzyrmany bejermek düzümi: Efedra, Bupleur, Gips, Anemarrhena, Japonika Tüwi, Ygtyýar we ş.m. Sypatlary: goýy goňur suwuklyk Görkeziş: Broýler we gatlaklara sanjym immunizasiýasy sebäpli döreýän gyzzyrma üçin ulanylýar.Sowuk we beýleki dürli sebäplerden döreýän gyzzyrma.Ulanylyşy we dozasy: 500ml 3-5 günüň dowamynda 150-250L agyz suwuny garmaly.
 • Bagyr we böwrek

  Bagyr we böwrek

  Iň oňat bagyr we böwrek Görkeziş: wibrio gepatit we wirus kesellerinden döreýän bagyr we splenomegali, degenerasiýa we nekroz;ýagly bagyr sindromy, iýmitiň ýaramazlaşmagy, neşe serişdelerinden zäherlenmek we ş.m. sebäpli dörän bagyr we böwrek zeperleri ;;Bu önüm 16 günüň içinde broýler üçin bir gezek ulanylýar, bu duýdansyz ölüm sindromynyň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler we soňky döwürde ölümi azaldyp biler.Keseli bejermegiň soňky tapgyrynda bu önüm zeper ýeten bagyry bejermek üçin ulanylýar ...
 • AKL bejergisi

  AKL bejergisi

  AKL bejergisi Kompozisiýa: Codonopsis, Astragalus, Licorice, Aconite, Guradylan zynjyr, kornus, ösümlik, Gentian, incinçen, Bupleurum, Gardenia, Salwia, Rhubarb, Angelica, White Peony.Ankaranyň täsiri ilkibaşda “Goşulýan beden gepatiti” diýlip atlandyryldy, ýöne soňra Pakistanyň Ankara şäherinde ýüze çykan wirus sebäpli “Ankara keseli” diýlip atlandyryldy.Towuklarda duýdansyz ölümleriň köpelmegi, agyr ganazlyk, sarylyk, ulaldylan bagyr, dalak we böwrek, gan akma we ...
 • IBD / IB / ND bejergisi

  IBD / IB / ND bejergisi

  IBD / IB / ND bejergisi Kompozisiýa: Forsitiýa, bal togalagy, skutellaria, doňan tut ýapraklary, ajy badam, hrizantema, epifilum, ösümlik, ýüpek, perişde, ýam, gyrgy, ylahy aýdym, malt, arpa, bag, jentian, kudzu kök, Licorice. , Bupleurum we ş.m. Görkezme: Broýler 25-32 günlük bolup, üsgülewük, gyzzyrma, gusmak, anoreksiýa, bagyr we böwrek ulalmagy ýaly kliniki alamatlar bar.Towuklary goýmakda ýumurtga öndürilişiniň peselmegi, üsgülewük, gyzzyrma, ak ýumurtga gabygy, sary ... ýaly alamatlar bar.
 • AIV bejergisi / Dümewi bejermek

  AIV bejergisi / Dümewi bejermek

  Dürli görnüşleri: Ösümlik lukmançylygy farmakodinamiki täsirli faktorlar: Haýwan görnüşleriniň gaplanylyşy: 500g ýa-da 1000g / sumka ýa-da 500ml ýa-da 1000ml / çüýşe ýa-da OEM.Önümçilik: Günde 20000 çüýşe we 20000 halta Gelip çykan ýeri: Hebei, Hytaý (materik) Şahadatnama: GMP ISO porty: TIANJIN AIV bejergisi ue Dümewiň bejergisi) düzümi: gaty ýüpek gurçugy, tutuş çorba, sentipede, çigildem, koptis, angelika, forthia, borneol, gips, bagiýa, houtuyniýa we ş.m. Görkeziş: 1) Çekip bolmaýan bejergide ulanylýar ...
 • Sowuk bejergisi

  Sowuk bejergisi

  Sowuk bejerginiň düzümi: zynjyr, akonit, gowrulan süýji, astragalus, tüwi çakyry, epimedium Görkezişler: iýmitiň kabul edilmegini ýokarlandyrmak, birmeňzeşligi ýokarlandyrmak, garşylygy ýokarlandyrmak;immun basyşyny aýyrýar.Doz: 1) Towuk: 1-7 gün, 0,2ml / sany.Sarynyň siňdirilmegine kömek ediň we immun organlarynyň ösüşini çaltlaşdyryň.7 günlük beden agramyny artdyryň we birmeňzeşligi ýokarlandyryň.2) 60 günlük geçirmek / giňeltmek topary 0,5ml / pc.3) Sowuk stresden soň 1ml / pc.(Sowukdan soň bar bolan dermanlar) 4) Programmadan soň o ...
 • rinit bejergisi

  rinit bejergisi

  Rinit bejergisi Düzümi: Sin Yi, koklebur, platikodon, badam, ösümlik, angelika Görkeziş: üsgülewük, demne, burun boşlugyndan açyk, inçe burun suwuklygy, 2-3 günden soň burun suwuklygy ýuwaş-ýuwaşdan sary, burun bolýar. boşluk we burun mukozasy dykylýar we çişýär, ýüzi çişýär.Ulanylyşy we dozasy: 500-800 uly towuk 500ml bilen bejerilýär we dört sagadyň dowamynda jemlenýär.Çäreler: 1) Bu önüm diňe l bejergisi üçin ulanylýar ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2