2,5% başlangyç broýler premiksi iýmitlendirýär

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

konsentratlar ähli zerur witaminleriň, minerallaryň, mikroelementleriň we antioksidantlar, pigmentler we ýokary siňdirilýän beloklar bilen garylan fermentler ýaly goşundylaryň birleşmesidir.Belok konsentratlary guşlaryň, garynjalaryň we doňuzlaryň hemmesini öz içine alýan ähli zerurlyklara esaslanýar.Iýmit konsentratlary, müşderiniň isleglerine baglylykda, doly iýmitiň 2,5% -den 35% -ine çenli goşma nyrhlarynda elýeterlidir.
Iýmit konsentratynyň düzümi, ýerli bar bolan çig mal bilen bilelikde haýwanyň talaplaryna esaslanýar.Esasy maddalaryň eýýäm ýokary belok çeşmesi bilen garylmagynyň artykmaçlygy, sebäbi iýmitiň garylmagy aňsat bolar we has oňat we birmeňzeş önüm döreder.Konsentratlar ýylylygy durnukly we ýokary hilli haýwan iýmini öndürmek üçin ulanmak aňsat, daýhanlara iň gowy netijeleri gazanmagy üpjün edýär.
RoBroýler konsentraty: iň oňat ösüşi, iýmitiň kabul edilmegini we iýmitiň her kg üçin has köp eti aňladýan iň oňat iýmit öwrülişini üpjün etmek üçin.
LayLayer konsentraty: goýulýan göterim mukdaryny ýokarlandyrmak we ýumurtganyň göwrümini we hilini optimizirlemek, netijede ýumurtgalaryň has tagamly bolmagy.
Ig Doňuz konsentraty: iýmitiň kabul edilmegini, iň oňat ösmegini we elýeterli bahalarda iň oňat hilli doňuz etini üpjün edýän iýmit siňdirişiň goldawyny höweslendiriň.

Premiks minerallardan, witaminlerden we mikroelementlerden ýasalýar we fermentler, aminokislotalar, efir ýaglary, ösümlik ekstraktlary we başgalar ýaly köp sanly goşundylar iýmitiň emele gelmegi üçin möhümdir.Haýwanlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çig mallary doldurýar we deňleşdirýär.
GIRIŞLER:
A witamini, D3 witamini, E witamini, K3 witamini, B1 witamini, B2 witamini, witaminB6, B12 witamini, nikotin kislotasy, D-kalsiý pantotenaty, fol turşusy, D-biotin, gara sulfat, mis sulfat, sink sulfat, marganes sulfat, Natriý selenit, kalsiý ýod, DL-metionin, L-lizin gidroklorid, kalsiý wodorod fosfat, kolin hloridi, natriý hlorid, kalsiý karbonat, kalsiý bikarbonat, fitaza, laktobasillus fitat, mannaza, proteaz we ş.m.
DOSAGE
Garyşyk iýmitlendirmek arkaly
-Broiler: Her 2,5 kg bu önüm 100kg iýmit bilen garylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň