it pişigi

 • Fipronil 10% damja

  Fipronil 10% damja

  Garynjalary we garynjalary bejermek we öňüni almak üçin. Itlerde garynja we garynja allergiýa dermatitini ýokaşdyrmak we gözegçilikde saklamak.Itler we pişikler üçin “Fipronil” 10% damjasy, çalt, täsirli we amatly çişmegi we düwürtikleri, tekeleri (ysmaz keselini hem goşmak bilen) we itlere, pişiklere, güjüklere ýa-da 8 hepde ýa-da ondan uly pişiklere diş bitlerini gözegçilikde saklaýar.Ulanyş üçin görkezme Bürgüleri öldürmek.goňur it tekeleriniň, Amerikanyň it tekeleriniň, ýeke stat tekeleriniň we keýik tekeleriniň (limon keselini göterip bilýän) we çeýnemegiň ähli basgançaklary ...
 • pimobendan 5 mg planşet

  pimobendan 5 mg planşet

  Düwürtik ýürek ýetmezçiligini bejermek KOMPOSITIONASY Her bir planşetde pimobendan 5 mg bar. Görkezilen kardiomiopatiýa ýa-da walwul ýetmezçiligi (mitral we / ýa-da trikuspid klapan regurgitasiýasy) sebäpli ýüze çykýan kanin çişiriji ýürek ýetmezçiligini bejermek üçin görkezmeler.ýa-da ekokardiografiki diagnozdan soň Doberman Pinçerlerde deslapky tapgyrda (çep ventrikulýar end-sistolik we ahyrky diastolik diametriň köpelmegi bilen asimptomatik) bejergisi ...
 • torasemid 3mg planşet

  torasemid 3mg planşet

  Itlerde döreýän ýürek näsazlygy bilen baglanyşykly ödem we süzgüç ýaly kliniki alamatlary bejermek üçin Düzümi: Her bir planşetde 3 mg torasemid görkezijileri bar: Düwürtik ýürek ýetmezçiligi bilen baglanyşykly ödem we effuziýa ýaly kliniki alamatlary bejermek üçin.Dolandyryş: Dilden ulanmak.“UpCard” planşetleri iýmit bilen ýa-da bolmazdan dolandyrylyp bilner.Torasemidiň maslahat berilýän dozasy, her gün bir gezek beden agramy üçin 0,1 - 0,6 mg.Itleriň köpüsi o dozada durnuklaşdyrylýar ...
 • furosemid 10 mg planşet

  furosemid 10 mg planşet

  Esitleri we ödemleri bejermek, esasanam itlerde ýürek ýetmezçiligi bilen baglanyşykly GYSGAÇA: 330 mg bir tabletde furosemid 10 mg bar, esasanam ýürek ýetmezçiligi administrasiýasy bilen baglanyşykly bolan aşgazan we ödem bejergisi.Her gün 1-5 mg furosemid / kg agramy, ýagny Fumide 10mg üçin 5 kg agramy üçin ½ 2,5 tablet, ödemiň ýa-da aşgazanyň agyrlygyna baglylykda günde bir-iki gezek.Maksatly dozada 1mg / kg üçin mysal ...
 • Carprofen 50 mg planşet

  Carprofen 50 mg planşet

  Süňk-skelet bozulmalary we degeneratiw bogun keseli we itlerde / Carprofen operasiýasyndan soňky agyrylary dolandyrmak sebäpli ýüze çykýan çişmegi we agyryny azaltmak Her bir planşetde: Carprofen 50 mg Görkezişler Süňk-skelet bozulmalary we degeneratiw bogun keselleri sebäpli ýüze çykýan çişmegi we agyryny azaltmak.Operasiýadan soňky agyryny bejermekde parenteral analjeziýanyň dowamy hökmünde.Dolandyryljak mukdarlar we dolandyryş ugry Agyzdan dolandyrmak üçin.Başlangyç dozasy 2-den ...
 • Metronidazol 250 mg planşet

  Metronidazol 250 mg planşet

  Pişiklerde we itlerde aşgazan-içege we urogenital ýollary, agyz boşlugyny, bokurdagy we deri ýokançlyklaryny bejermek Metrobactin itler we pişikler üçin 250 mg tabletka DÖWRÜ 1 planşet öz içine alýar: Metronidazol 250 mg Görkezijiler Giardia spp sebäpli ýüze çykýan aşgazan-içege ýokançlyklaryny bejermek.we Clostridia spp.(ýagny C. perfringens ýa-da C. diffile).Urogenital ýollaryň, agyz boşlugynyň, bokurdagyň we deriniň ýokanç kesellerini, hökmany anaerob bakteriýalaryndan (meselem, Clostridia spp.) Keselini bejermek ...
 • Enro fl öküz 150mg planşet

  Enro fl öküz 150mg planşet

  Enrofoks 150mg Planşet Alimentar, dem alyş we urogenital ýollaryň, deriniň, ikinji derejeli ýara ýokançlygynyň we otitiň daşky görnüşleriniň bakterial ýokançlyklaryny bejermek SÖICGÜLERI: Enro fl ox 150mg Mikroblara garşy tabletler, enro fl okasine sezewar bolan bakteriýalar bilen baglanyşykly keselleri dolandyrmak üçin görkezilýär.itlerde we pişiklerde ulanmak üçin.GÖRNÜŞLER: Merkezi nerw ulgamynyň (CNS) bozulmalary bolan ýa-da güman edilýän haýwanlarda kwinolon derejeli dermanlar seresaplylyk bilen ulanylmalydyr.Şeýle ...
 • sefaleksin 300 mg planşet

  sefaleksin 300 mg planşet

  Bakterial deri ýokançlyklaryny we itlerde peşew-ýol ýokançlyklaryny bejermek üçin Bir tabletde aşakdakylar bar: Işjeň madda: sefaleksin (sefaleksin monohidraty ýaly) …………………………………….300 mg Ulanyş üçin niýetlenen görnüşleri kesgitlemek, Sefaleksine sezewar bolan Stafilokokk spp ýaly organizmler tarapyndan döreýän bakterial deri ýokançlyklaryny (çuňňur we ýüzleý piýodermany goşmak bilen) bejermek üçin.Gezelenç üçin ...
 • Marbofloksasin 40.0 mg planşet

  Marbofloksasin 40.0 mg planşet

  Deri we ýumşak dokuma ýokançlyklaryny, peşew ýollarynyň ýokançlyklaryny we itlerde dem alyş ýollarynyň ýokançlyklaryny bejermek Işjeň madda: Marbofloksasin 40.0 mg Ulanyş üçin niýetlenen görnüşleri kesgitlemek Itlerde Marbofloksasin: - deri we ýumşak dokuma ýokançlyklary (deri örtükli piýoderma) , organizmleriň duýgur ştamlaryndan döreýän impetigo, follikulit, furunkuloz, sellýulit).- peşew ýollarynyň ýokançlyklary (UTI) bilen baglanyşykly organizmleriň duýgur ştamlary sebäpli ýüze çykýar ýa-da ...
 • Firokoksib 57 mg + Firokoksib 227 mg planşet

  Firokoksib 57 mg + Firokoksib 227 mg planşet

  Itlerdäki osteoartrit bilen baglanyşykly agyrylary we çişmegi ýeňilleşdirmek we itlerden ýumşak dokuma, ortopediki we diş operasiýasy bilen baglanyşykly operasiýadan soňky agyry we çişme Her tabletde aşakdakylar bar: Işjeň madda: Firokoksib 57 mg Firokoksib 227 mg Çeýnäp bolýan tabletler.Tan-goňur, tegelek, konweks, nagyşlanan planşetler.Ulanyş üçin görkezmeler, maksat görnüşlerini kesgitlemek Itlerde osteoartrit bilen baglanyşykly agyry we çişmegi ýeňilleşdirmek üçin.Operasiýadan soňky ýeňillik üçin ...
 • Amoksitsillin 250 mg + Klawulan kislotasy 62,5 mg planşet

  Amoksitsillin 250 mg + Klawulan kislotasy 62,5 mg planşet

  Deri ýokançlyklaryny, peşew ýollarynyň ýokançlyklaryny, dem alyş ýollarynyň ýokançlyklaryny, aşgazan-içege ýollarynyň ýokançlyklaryny we itlerde agyz boşlugynyň ýokançlyklaryny bejermek GARŞY Her tabletde: Amoksitsillin (amoksitsillin trihidraty ýaly) 250 mg Klawulan kislotasy (kaliý klawulanaty hökmünde) 62,5 mg maksatly görnüşleri kesgitlemek Itlerde amoksitsilline duýgur bakteriýalardan klawulan turşusy bilen bilelikde ýokançlyklary bejermek, esasanam: Deri ýokançlyklary (şol sanda ...
 • fipronil 0,25% spreý

  fipronil 0,25% spreý

  FIPRONIL 0.25% SPRAY Düwürtikleri we garynjalary bejermek we öňüni almak üçin. Itlerde möjek we garynja allergiýa dermatitini ýokaşdyrmak we gözegçilikde saklamak.DÜZGÜN: Fipronil ……… ..0.25gm Ulag qs …… ..100ml RESIDUAL HEREKET: Bellikler: 3-5 hepde gaçmak: 1-3 aý Görkeziş: Itlere we pişiklere garynja we garyn ýokançlygynyň bejergisi we öňüni almak üçin.Size itler we pişikler üçin uzak wagtlap dowam edýän balyk dolandyryşynda özboluşly düşünje bolan Fipronil spreýi maslahat berildi.Fipronil 250ml, aerozol däl asuda spreý ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2