petmeds

 • kepderi dermanlary

  kepderi dermanlary

  Zawodymyz 2005-nji ýylda esaslandyryldy we GMP (14 önüm), sanjym, agyz, dezinfeksiýa, poroşok we iýmit goşundylaryndan geçdi.Önümlerimiz Sudanda 、 Efiopiýa 、 Arabystan 、 Müsür 、 Päkistan 、 Owganystan 、 Günorta Afrika 、 orta gündogarda we ş.m. satylýar.Iwermektin sanjymy 、 oksitetrasiklin sanjym we kepderi dermanlary, ösümlik dermanlary esasy önümlerimizdir.önümimiz bäsdeşlik edýär.
 • Oksiklozanide10mg + Lewamisole20mg planşet

  Oksiklozanide10mg + Lewamisole20mg planşet

  OXYKLOZANID LEVAMISOLE TABLETLERI Aşgazan-içege nematodlarynyň öýken gurçuklary DÖWRÜNI: Her bir planşetde: Oksiklozanid bar. …… .. ………… .. …………………….… 10mg Lewamisole ……………………………………… ………. ...DOSAGE: Dilden kabul edilmeli levamisol hökmünde hasaplanýar.Kepderi: 1 tablet r ...
 • alty sany kepderi üçin

  alty sany kepderi üçin

  kepderi üçin bir alty ), aşgazan-içege alamatlary (gusmak, içgeçme, ekin keseli - iýmit siňdirmezlik), ornitoz we birleşdirilen alamatlar.Ulanylyşy we dozasy: Öňüni almak üçin ...
 • kepderi üçin paraziti öldüriň

  kepderi üçin paraziti öldüriň

  Görkezişler: Kepderi höwürtgesinde, guş höwürtgesinde we guş bedeninde paraziti netijeli öldürýär. Adamlar, kepderi, guşlar üçin önüm howpsuz, zyýansyz.Uýgunlaşma alamatlary: Bu parazit kepderiler, towuklar we haýwan guşlarynyň her dürli görnüşi: garynjalar, garynjalar, ýelek bitleri, ýelek balyklary, tarakanlar, garynjalar.
 • uçýan kepderi üçin ikisi

  uçýan kepderi üçin ikisi

  iki görkeziji: Esasan salmonella ýokançlygy, adenowirus ýokançlygy, bazilýar dizenteriýa, wirus enterit, refrakter içgeçme, nekrotizleýji enterit we düşündirilmedik içege içgeçmesi üçin ulanylýar.1.Hli görnüşli suw tabagy, dizenteriýa, sary-ýaşyl reňkli suwuk oturgyç, basylýan suw tabagy, fiziologiki sian tabagy, bakterial mukus tabagy we ş.m .;2, işdäňi ýitirmek, agyz suwunyň köpelmegi, ganatlaryň gaçmagy, ýelekleriň gaçmagy, gusmak, zyňmak, ekin iýmitleri, suw ýygnamak, gaz ýygnamak ...
 • Trihomonas-Koksidian arassalaýjy kapsulasy

  Trihomonas-Koksidian arassalaýjy kapsulasy

  Trihomonas-koksidian arassalaýjy kapsulanyň düzümi: Metronidazol, sulfaklozin, witamin görkezijisi: Trihomalaryň we koksidianlaryň ikisini hem arassalamak we saklamak, içgeçmäni bejermek we içegäniň mukozasyny bejermek.Ulanyş usuly: Bejergi wagtynda 3-5 günden uly ýaşly kepderi üçin günde bir kapsulany alyň.Halfarym doza gysgyç ýa-da Öňüni almak üçin kabul edilýär.Idearamaz täsirleri: hiç biri Saklama: gury ýerde saklaň.Duýduryş: çagalardan uzak duruň Paket: 120 kapsula / çüýşe
 • Antenowirus kapsulasy

  Antenowirus kapsulasy

  Adenowirusa garşy kapsulanyň düzümi: Hytaýyň adaty lukmançylygy Görkeziş: Adaty birleşme taýýarlyklary, köp wirusy öldürip biler, patogen bakteriýalary we iýmit siňdiriş ulgamyny öldürip biler we bagryň zeperlenmesini wirusdan, bakteriýadan gorap biler.Ulanyş usuly: Bejergi üçin 3-5d-den ýokary günde bir ýa-da iki gezek bir kapsulany alyň.Sykyjy ýa-da öňüni almak üçin kabul edilen ýarym doza.Iýmit siňdiriş we aşgazan poroşoklary bilen işleşiň, panjara täsir edýär.Idearamaz täsirleri: hiç biri Saklama: gury ýerde saklaň.Duýduryş: ...
 • Neomisin sulfat10mg + sulfanilamid10mg + parasetamol20mg + multivitamin

  Neomisin sulfat10mg + sulfanilamid10mg + parasetamol20mg + multivitamin

  Neomisin sulfat10mg + sulfanilamide10mg + parasetamol20mg + köpugurly kompozisiýa: Her bir planşetde: Neomisin sulfat ……………………… .. ………. …… .10mg sulfanilamid ……………………. ……………… ……… .10mg Parasetamol ……………………. …………… ..20mg B1 witamini ……………………. …………… .. ………… ..4.5mg B6 witamini ……………………. ……………… ..4.5mg B12 witamini ……………………. ……. ……………… ….
 • Norfloxacin10mg planşet

  Norfloxacin10mg planşet

  Norfloksasin10mg planşet Kepderi üçin bakteriýa keseli GARŞY: Her bir planşetde: Norfloksasin bar. bakteriýalardan döremegine güman edilýär.DOSAGE: Her kilogram janly beden agramy üçin 10mg.Itler / Pişikler: 2-4 günüň dowamynda her 12 sagatdan 1 tablet.Kepderiler: 1-nji gün 2 tabletka.2-4-nji gün: 1 planşet.Bejerginiň dowamlylygy: 3-5 gün.GÖRNÜŞ WAGTY: 7 gün.Adam üçin ýumurtga öndürýän guşlarda ulanmaň ...
 • berk süňk

  berk süňk

  süňkleri güýçlendirmek Kepderi ulanmak üçin ýörite düzülen: Iň tygşytly ýokary spesifikasiýa guş kalsiý goşundysy. Kalsiniň ýetmezçiligine şübhelenip ýa-da köpeltmek üçin zerur.Dogry kalsiý derejesini saklaýar.
 • Florfenikol 10mg + Multivaminli planşet

  Florfenikol 10mg + Multivaminli planşet

  “FlORFENICOL TABLETS” kepderi üçin dem alyş keseli: Gül: Florfenikol 10mg + Multivamin INDICATION: esasan dem alyş keseli (CRD) mallary, doňuzlary we balyklary bejermek üçin ulanylýan antibiotikdir.Florfenikol käwagt itlerde we pişiklerde ulanylýar.
 • Doksisiklin HCL 5mg + Spiramisin 10mg planşet

  Doksisiklin HCL 5mg + Spiramisin 10mg planşet

  Doksisiklin HCL 5mg + Spiramisin 10mg planşet Hlamidioz we antiprotozoal we antihelminth KOMPOSITIONASY: Doksisiklin HCL 5mg + Spiramisin 10mg SÖICGI: orintoz, hlamidioz, towuk keseli ýa-da tutujy gyzzyrma.antiprotozoal we antihelminthiki bejergisi.Esasan ýumşak dokuma ýokançlyklaryny bejermek üçin bellenilýär.DOSAGE: Birinji gün üçin iki sany tablet.Ikinji günden başlap günde bir planşet.GÖRNÜŞ: Bejergi wagtynda grit, minerallar we kalsiý önümlerini ulanmaň ....
1234Indiki>>> Sahypa 1/4