Goşma iýmit bilen premiks iýmitiň arasyndaky tapawut

Guş guşlaryndaky daýhanlar iýmit saýlamak üçin ýa-da guşlaryň dürlüligine görä saýlamaly ýagdaýyň ösmegi. Gerekli bedeniň saýlama usuly aşakdakylardyr:

Goşma iýmit mallaryň, guşlaryň we balyklaryň dürli görnüşlerine, ösüş etaplaryna we önümçilik derejelerine, dürli iýmitleriň talaplaryna we iýmit siňdirişiň fiziologiki aýratynlyklaryna görä birmeňzeş we doly iýmit bahasy bolan iýmit önümidir. çig mal we goşmaça maddalar laýyk formula we bellenilen gaýtadan işlemek tehnologiýasyna laýyklykda. Industrialörite zawod önümçiliginiň formulasyna görä, senagat önümleriniň bir görnüşini öndürýär. Şeýle hem doly bahaly goşundy iým diýilýär. Iýmitiň bu görnüşi iýmit goşundylaryndan, belok iýmitinden, mineral iýmitden we energiýa iýmitinden durýar. Onda ýokumly maddalaryň doly toplumy bar. Önüm standartlaşdyrylan, seriallaşdyrylan we standartlaşdyrylan we ulanylyşy aýratyn. Mallaryň, guşlaryň we beýleki haýwanlaryň ähli görnüşleri garylmaly däldir; Dürli ösüş döwri, dürli önümçilik öndürijiligi, şol bir haýwan birleşýän iýmit garylyp bilinmez.

Belli bir formula laýyklykda energiýa iýmitinden, belok iýmitinden we mineral iýmitden ýasalýar. Bu iýmit mal, guş üçin energiýa, belok, kalsiý, fosfor, duz we beýleki ýokumly zerurlyklary kanagatlandyryp biler. Şeýle-de bolsa, sintetiki aminokislotalar, yz elementleri, witaminler, antioksidantlar, insektisid saglygy goraýyş serişdeleri we ş.m. ýaly ýokumly we ýokumly maddalar goşulmaýar. Iýmitiň bu görnüşi mallaryň we guşlaryň iýmit zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýaşyl gödek iýmitiň ýa-da goşmaça iýmitiň belli bir bölegi bilen gabat gelmelidir. Bu iýmitiň ýokumlylygy, bir iýmitiň ýa-da “ýasama iýmitiň” (birnäçe iýmitiň we beýleki ingredientleriň garyndysy, islegine görä ezilen we garylan) garyndysyndan has gowudyr. Countryurdumyzyň häzirki giň oba mallary we guşlary ösdürip ýetişdirmek derejesi üçin amatly, şäher iýmini gaýtadan işleýän zawod, hünär önümçiligi ýa-da esasy iýmit görnüşini öndürmek.


Iş wagty: 30-2020-nji sentýabr