Wildabany tebigatyň dermanlyk gymmaty pes we töwekgelçiligi ýokary. Ösümlik we emeli önümleriň ösdürilmegi pudakdaky krizisi çözmäge kömek edip biler

“Umuman alanyňda, 12807 hytaý derman materiallary we 1,581 görnüşli haýwan dermanlary bar, bu takmynan 12%. Bu çeşmeleriň arasynda ýabany haýwanlaryň 161 görnüşi howp astyndadyr. Olaryň arasynda keros şahy, gaplaň süňkü, musk we aýy öt tozy seýrek duş gelýän ýabany tebigatyň dermanlyk materiallary hasaplanýar. ” Pangolin, ýolbars we gaplaň ýaly howp astyna düşýän käbir ýabany haýwanlaryň ilaty dermanlyk dermanlara bolan isleg sebäpli ep-esli azaldy diýip, Bütindünýä haýwanlary goramak jemgyýetiniň alymy doktor Sun Quanhui 2020-nji ýyldaky “Medisina” hünärmenler maslahatynda aýtdy. adamzat üçin ”atly 26-njy noýabrda.

Soňky ýyllarda halkara söwda we täjirçilik gyzyklanmalary sebäpli seýrek we ýitip gitmek howpy abanýan ýabany haýwanlar köplenç has uly ýaşaýyş basyşyna duçar bolýarlar we adaty lukmançylyga bolan uly isleg olaryň ýok bolmagynyň möhüm sebäplerinden biridir.

Gün: "wildabany haýwanlaryň dermanlyk täsiri hakykatdanam artykmaç edildi" -diýdi. Geçmişde ýabany haýwanlary almak aňsat däldi, şonuň üçin derman materiallary gaty azdy, ýöne bu olaryň dermanlyk täsirleriniň jadylydygyny aňlatmaýardy. Käbir ýalan täjirçilik talaplary, ýabany haýwan lukmançylygynyň gytçylygyny satuw nokady hökmünde ulanýarlar, sarp edijileri degişli önümleri satyn almakda azdyrýarlar, bu diňe bir ýabany haýwanlaryň awyny we ýesir köpeldilmegini güýçlendirmek bilen çäklenmän, dermanlyk ýabany haýwanlara bolan islegi hasam artdyrýar.

Hasabata görä, Hytaýyň derman materiallaryna otlar, mineral dermanlar we haýwan dermanlary girýär, olaryň arasynda ösümlik dermanlary takmynan 80 göterim tutýar, bu bolsa ýabany tebigat dermanlarynyň täsirleriniň köpüsiniň Hytaýyň dürli derman dermanlary bilen çalşyrylyp bilinjekdigini aňladýar. Gadymy döwürde ýabany haýwan dermanlary aňsat elýeterli däldi, şonuň üçin giňden ulanylmaýardy ýa-da köp sanly reseptlere goşulmaýardy. Köp adamyň ýabany tebigat lukmançylygy baradaky ynançlary, derman ýetmezçiligi näçe täsirli bolsa, şonça-da täsirli we gymmatlydyr diýen ýalňyş düşünjeden gelip çykýar.

Bu sarp ediji mentalitetiniň netijesinde adamlar henizem ýabany tebigat önümleri üçin has köp pul tölemäge taýýardyrlar, sebäbi özleriniň ösdürip ýetişdirilen haýwanlardan has gowudygyna ynanýarlar, kämahal ekerançylyk ýabany tebigaty dermanlyk maksat bilen bazara çykanlarynda. Şonuň üçin derman öndürýän ýabany tebigaty ösdürip ýetişdirmek howpy abanýan görnüşleri hakykatdanam goramaz we ýabany tebigata bolan islegi hasam artdyrar. Diňe ýabany tebigatyň sarp edilmegine bolan islegi azaltmak bilen howp abanýan ýabany tebigat üçin iň täsirli goragy üpjün edip bileris.

Hytaý howp abanýan dermanlyk ýabany haýwanlary goramaga hemişe uly ähmiýet berýär. Döwlet açary goragy astyndaky ýabany derman materiallarynyň sanawynda döwlet açary gorag astyndaky dermanlyk haýwanlaryň 18 görnüşi anyk görkezilýär we olar birinji we ikinji derejeli derman materiallaryna bölünýär. Wildabany haýwan lukmançylygynyň dürli görnüşleri üçin I we II derejeli derman materiallaryny ulanmak we goramak çäreleri hem göz öňünde tutulandyr.

1993-nji ýyldan başlap Hytaý hytaý şahynyň we gaplaň süňküniň söwdasyny we dermanlyk ulanylmagyny gadagan etdi we degişli derman materiallaryny farmakopoeýadan çykardy. Aýy öt haltasy 2006-njy ýylda farmakopoeýadan, pangolin bolsa iň soňky neşirinden 2020-nji ýylda aýryldy. COVID-19-dan soň Milli Halk Gurultaýy (NPC) Hytaý Halk Respublikasynyň Wildabany tebigaty goramak kanunyna täzeden garamak kararyna geldi. (HHR) ikinji gezek. Wildabany haýwanlaryň sarp edilmegini gadagan etmekden başga-da, epidemiýanyň öňüni almak we ýabany tebigatyň derman senagatyna hukuk goraýjy gözegçiligi güýçlendirer.

Derman kompaniýalary üçin howp abanýan ýabany tebigatyň düzümini öz içine alýan dermanlary we saglyk önümlerini öndürmekde we satmakda artykmaçlyk ýok. Ilki bilen howp abanýan ýabany tebigatyň derman hökmünde ulanylmagy barada uly jedel bar. Ikinjiden, çig malyň standart däl elýeterliligi çig malyň durnuksyz hiline getirýär; Üçünjiden, standartlaşdyrylan önümçilige ýetmek kyn; Dördünjiden, ösdürip ýetişdirmekde antibiotikleri we beýleki dermanlary ulanmak howp abanýan ýabany tebigatyň çig malynyň hilini üpjün etmegi kynlaşdyrýar. Bularyň hemmesi baglanyşykly kärhanalaryň bazar perspektiwasyna uly töwekgelçilik getirýär.

Bütindünýä Haýwanlary we Pricewaterhousecoopers Goramak Jemgyýeti tarapyndan neşir edilen “angeritmek howpy abanýan ýabany tebigat önümleriniň kompaniýalara täsiri” hasabatyna görä, mümkin bolan çözgüt, kompaniýalaryň howp abanýan ýabany tebigat önümlerini çalyşmak üçin ösümlik we sintetiki önümleri işjeň ösdürip we öwrenip bilmekidir. Bu diňe bir kärhananyň iş töwekgelçiligini ep-esli azaltmak bilen çäklenmän, kärhananyň işini has durnukly edýär. Häzirki wagtda howp abanýan ýabany haýwanlaryň emeli gaplaň süňkleri, emeli musk we emeli aýy öt haltasy ýaly dermanlyk ulanmak üçin ornuny tutýanlar bazara çykaryldy ýa-da kliniki synaglardan geçýär.

Aýy öt howpy abanýan ýabany haýwanlaryň iň köp ulanylýan ösümliklerinden biridir. Şeýle-de bolsa, gözlegleriň netijesinde dürli hytaý ösümlikleriniň aýy öt haltasynyň ornuny tutup biljekdigi görkezildi. Wildabany haýwanlardan ýüz öwürmek we ösümlik dermanlaryny we emeli sintetiki önümleri işjeň öwrenmek üçin derman senagatynyň geljekdäki ösüşinde gutulgysyz tendensiýa. Degişli kärhanalar dermanlyk howp astyna düşýän ýabany haýwanlary goramak boýunça milli syýasata laýyk gelmelidir, howp abanýan ýabany haýwanlara garaşlylygyny azaltmalydyr we senagat öwrülişigi we tehnologiki innowasiýalar arkaly dermanlyk howp abanýan ýabany haýwanlary goramak bilen, durnukly ösüş ukybyny yzygiderli ýokarlandyrmalydyr.


Iş wagty: Iýul-27-2021